Abertawe'n cyrraedd y safon ecoleg newydd gyntaf yn y DU

Cyngor Abertawe yw'r cyngor cyntaf yn y DU i gael cydnabyddiaeth yn erbyn y Safon Un Blaned am y gwaith y mae'n ei wneud i leihau ei ôl troed ecolegol cyffredinol.

Yn ogystal â datgarboneiddio, mae hyn yn cynnwys adeiladau, teithio, defnydd tir a gwastraff yn ogystal â bioamrywiaeth a’r effaith ar adnoddau naturiol.

One Planet Standard bronze award

Mae Cyngor Abertawe wedi cyrraedd lefel Efydd

Mae’r Safon Un Blaned hefyd yn darparu Fframwaith i sefydliadau greu map ffordd tuag at garbon sero net, gyda’r targedau a’r metrigau angenrheidiol i’w cadw ar eu taith.

Andrea Lewis, cyd-ddirprwy arweinydd y cyngor ac aelod cabinet dros drawsnewid gwasanaethau, yn COP26 y llynedd ac mae’n falch iawn bod achrediad wedi’i ddyfarnu mewn pryd ar gyfer Wythnos Hinsawdd Cymru 2022, Tachwedd 21-25.

Meddai: “Mae'n newyddion gwych bod Cyngor Abertawe wedi derbyn cydnabyddiaeth Safon Un Blaned – mae'n dangos pa mor ddifrifol yr ydym yn cymryd ein gwaith i gynorthwyo adferiad byd natur ac i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Diolch i’r holl staff a gymerodd ran yn yr asesiad.

“Mae'n bwysig cael safonau mesuradwy a set o lygaid annibynnol sy'n sicrhau nad oes gennym ni fylchau yn y pethau y dylen ni fod yn canolbwyntio arnyn nhw.

“Rydym wedi gwneud ymrwymiad i gyrraedd sero net fel cyngor erbyn 2030. Gobeithiwn y byddwn ar draws Abertawe yn cyrraedd sero net erbyn 2050. Mae hyn yn ymwneud â newid ymddygiad, ennill calonnau a meddyliau, dod â busnesau, dod â'r cyhoedd gyda ni a wrth gwrs ymgysylltu â’n staff.”

Mae'r cyngor wedi datgan ei fod yn argyfwng natur a hinsawdd. Mae'n gweithio i warchod bioamrywiaeth a mynd i'r afael â newid hinsawdd.

Mae ganddo'r fflyd cerbydau trydan mwyaf o unrhyw gyngor yng Nghymru ac mae wedi lleihau faint o ynni y mae'n ei ddefnyddio yn ei adeiladau ac ar ei rwydwaith o oleuadau stryd.

Mae'r cyngor yn gwarchod ac yn hyrwyddo bioamrywiaeth ar draws y ddinas ochr yn ochr â grwpiau cymunedol a busnesau.

Roedd yr Aseswyr Safonol Un Blaned annibynnol yn fodlon bod strwythur y cyngor wedi'i ddiffinio'n glir a bod uwch arweinwyr yn hyderus yn eu strategaeth i'w gwneud yn rhan o rôl pawb i leihau ein hôl troed ecolegol.

Dywedasant, oherwydd amcan llesiant y cyngor, fod gweithio tuag at ddyheadau ecolegol bellach wedi'i integreiddio mewn rolau swyddi a thimau arbenigol ar draws y cyngor. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod uwch arweinwyr yn teimlo’n hyderus ynghylch ymrwymiad y sefydliad cyfan i nodau strategol ynghylch argyfwng hinsawdd a natur.

Canmolodd yr Aseswr y cyngor ar sut y mae wedi sefydlu trefn lywodraethu a monitro'r agenda hon ar draws y cyngor a sut mae'n ei wneud yn “fusnes i bawb” i helpu i leihau ôl troed y cyngor.

Datblygwr y safon - a sylfaenydd-gyfarwyddwr CIC Canolfan One Planet - David Thorpe, meddai: “Llongyfarchiadau i Gyngor Abertawe am fod y sefydliad cyntaf i gyrraedd lefel efydd y Safon Un Blaned. Mae hyn yn gwarantu eu bod ar y ffordd i gynaliadwyedd gwirioneddol.

“Mae’r Safon Un Blaned yn helpu sefydliadau o bob math i frwydro yn erbyn newid hinsawdd a gwella bioamrywiaeth trwy addasu effeithiau cyflawn eu gweithgareddau.”

Cefnogir y Safon Un Blaned gan lawer o amgylcheddwyr gorau Cymru a chan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe.

Mwy o wybodaeth: https://oneplanetstandard.world/.

yn dod i ben

I gael y Safon Un Blaned

Cwblhewch y ffurflen isod